Biographies

                             

 

Sokon Matsumura

 

 

Sokon Matsumura

Yasutsune Itosu

Shinpan Gusukuma

Choki Motobu

Seikichi Iha, Hanshi, 10th Dan, Director

herten.jpg (6458 bytes)

Chosin Chibana

Katsuya Miyahira

Seikichi Iha

Robert Herten

 

 

Back to the Main Page