Pictures of Okinawa 

 

motobubay.jpg (52462 bytes)

Motobu Bay

 

motobubay2.jpg (34404 bytes)

Motobu Bay

 

okicoast97.jpg (53293 bytes)

 

 

okihyw#1.jpg (51816 bytes)

 

 

okimemcoast.jpg (62728 bytes)

View from the WWII Memorial

 

okimemcoast2.jpg (57163 bytes)

View from the WWII Memorial

 

okimemorial.jpg (52254 bytes)

WWII Memorial Park

 

okimempark.jpg (53215 bytes)

WWII Memorial Park

 

okishrine.jpg (89634 bytes)

Path up to a Temple behind the Budokan

 

okishrine2.jpg (56288 bytes)

Entrance to the same Temple

 

okishrine3.jpg (65282 bytes)

Same Temple

 

okishureido.jpg (80878 bytes)

Mecca for Okinawan Martial Artists "SHUREIDO"

 

okishuricastle.jpg (66299 bytes)

Shuri Castle Courtyard

 

okishuricastle2.jpg (70221 bytes)

Main entrance to courtyard

 

okishurigates.jpg (79239 bytes)

Gates and path leading up to the main courtyard

 

okishurinomon.jpg (86494 bytes)

First gate leading to Shuri Castle">

 

    Pictures of Okinawa 

 

motobubay.jpg (52462 bytes)

Motobu Bay

 

motobubay2.jpg (34404 bytes)

Motobu Bay

 

okicoast97.jpg (53293 bytes)

 

 

okihyw#1.jpg (51816 bytes)

 

 

okimemcoast.jpg (62728 bytes)

View from the WWII Memorial

 

okimemcoast2.jpg (57163 bytes)

View from the WWII Memorial

 

okimemorial.jpg (52254 bytes)

WWII Memorial Park

 

okimempark.jpg (53215 bytes)

WWII Memorial Park

 

okishrine.jpg (89634 bytes)

Path up to a Temple behind the Budokan

 

okishrine2.jpg (56288 bytes)

Entrance to the same Temple

 

okishrine3.jpg (65282 bytes)

Same Temple

 

okishureido.jpg (80878 bytes)

Mecca for Okinawan Martial Artists "SHUREIDO"

 

okishuricastle.jpg (66299 bytes)

Shuri Castle Courtyard

 

okishuricastle2.jpg (70221 bytes)

Main entrance to courtyard

 

okishurigates.jpg (79239 bytes)

Gates and path leading up to the main courtyard

 

okishurinomon.jpg (86494 bytes)

First gate leading to Shuri Castle">

 

    Pictures of Okinawa 

 

motobubay.jpg (52462 bytes)

Motobu Bay

 

motobubay2.jpg (34404 bytes)

Motobu Bay

 

okicoast97.jpg (53293 bytes)

 

 

okihyw#1.jpg (51816 bytes)

 

 

okimemcoast.jpg (62728 bytes)

View from the WWII Memorial

 

okimemcoast2.jpg (57163 bytes)

View from the WWII Memorial

 

okimemorial.jpg (52254 bytes)

WWII Memorial Park

 

okimempark.jpg (53215 bytes)

WWII Memorial Park

 

okishrine.jpg (89634 bytes)

Path up to a Temple behind the Budokan

 

okishrine2.jpg (56288 bytes)

Entrance to the same Temple

 

okishrine3.jpg (65282 bytes)

Same Temple

 

okishureido.jpg (80878 bytes)

Mecca for Okinawan Martial Artists "SHUREIDO"

 

okishuricastle.jpg (66299 bytes)

Shuri Castle Courtyard

 

okishuricastle2.jpg (70221 bytes)

Main entrance to courtyard

 

okishurigates.jpg (79239 bytes)

Gates and path leading up to the main courtyard

 

okishurinomon.jpg (86494 bytes)

First gate leading to Shuri Castle">

 

    Pictures of Okinawa 

 

motobubay.jpg (52462 bytes)

Motobu Bay

 

motobubay2.jpg (34404 bytes)

Motobu Bay

 

okicoast97.jpg (53293 bytes)

 

 

okihyw#1.jpg (51816 bytes)

 

 

okimemcoast.jpg (62728 bytes)

View from the WWII Memorial

 

okimemcoast2.jpg (57163 bytes)

View from the WWII Memorial

 

okimemorial.jpg (52254 bytes)

WWII Memorial Park

 

okimempark.jpg (53215 bytes)

WWII Memorial Park

 

okishrine.jpg (89634 bytes)

Path up to a Temple behind the Budokan

 

okishrine2.jpg (56288 bytes)

Entrance to the same Temple

 

okishrine3.jpg (65282 bytes)

Same Temple

 

okishureido.jpg (80878 bytes)

Mecca for Okinawan Martial Artists "SHUREIDO"

 

okishuricastle.jpg (66299 bytes)

Shuri Castle Courtyard

 

okishuricastle2.jpg (70221 bytes)

Main entrance to courtyard

 

okishurigates.jpg (79239 bytes)

Gates and path leading up to the main courtyard

 

okishurinomon.jpg (86494 bytes)

First gate leading to Shuri Castle, Shuri No Mon "Gate of Courtesy"

 

okitori.jpg (102332 bytes)

 

 

okivillage.jpg (62413 bytes)

 

 

okivillage2.jpg (73748 bytes)

 

 

okibutokukan.jpg (63902 bytes)

Budokan

 

okibutoback.jpg (43017 bytes)

Budokan

 

okibutodojo.jpg (33341 bytes)

One of three dojo's in the Budokan

 

okibutosumo.jpg (52264 bytes)

Sumo ring behind the Budokan

 

Back to the Photo Gallery